حفاری
حفاری: عکس شماره 1 / 6
احداث جاده دسترسی
حفاری
حفاری: عکس شماره 2 / 6
دستگاه حفاری
حفاری
حفاری: عکس شماره 3 / 6
جعبه نمونه مغزه های
حفاری
حفاری: عکس شماره 4 / 6
ستگاه برش مغزه ه
حفاری
حفاری: عکس شماره 5 / 6
مشخصات گمانه
حفاری
حفاری: عکس شماره 6 / 6
عملیات احداث
1