توانمندیهای آموزشی گروه حفاری

از جمله توانمندیهای آموزشی گروه حفاری شامل برگزاری دوره های زیر است:

  1. دوره های آموزشی مبانی و اصول حفاری اکتشافی و نمونه برداری
  2. دوره مدیریت اجرایی در پروژه های حفاری به لحاظ فنی و اقتصادی
  3. دوره سرویس و نگهداری ماشین آلات حفاری