• نام و نام خانوادگی :سید مهدی علوی خوشحال              

مدرک: کارشناس ارشد استخراج معدن            

سمت: کارشناس مسئول گروه حفاری

 

  • نام و نام خانوادگی :داود یحیی آبادی           

مدرک: کارشناس استخراج معدن

سمت: کارشناس