گروه عمليات وحفاريهاى اکتشافى از بدو تشکيل مديرت اکتشاف شروع به کار نموده است واز سال 1380 فعاليت جدى خود را آغاز کرده است

 

اهداف : خدمات رسانى در جهت اکتشاف مواد معدنى

 

توانايى گروه :

1-      حفارى هاى چاه عميق آب

2-      حفارى گمانه هاى اکتشافى

3-      حفارى چاههاى ژئوتکنيکى

4-      حفر ترانشه ونمونه بردارى

5-      احداث جاده هاى دسترس

6-      نظارت بر روى عمليات حفارى

7-      تامين ونگهدارى ماشين آلات

8-      طراحى وساخت ماشين آلات حفارى

طراحى وساخت دستگاههاى برش مغزه