اطلاعیه

اهداف حفاری اکتشافی

  1. اکتشاف به منظور مشخص کردن مرزهای کانی زایی
  2.  اندازه گیری مشخصات یا ساختار زون کانیزایی شده و ضخامت وعیار آن در عیار حدهای مختلف
  3. ارتقاء کانسار به ذخیره یا افزایش قطعیت تخمین ذخیره یعنی ارتقاءذخیره ممکن به احتمالی و احتمالی به قطعی
  4. کنترل عیار
  5.  نمونه برداری توده ای برای مطالعات پایلوت متالورژی